ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ 2016

"ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΟΙΚ/Β/9997/28-6-2016
(ΑΔΑ: 7ΩΦΡ469ΗΔΞ-ΣΟΞ)"