Πίνακες αποτελεσμάτων προκήρυξης για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρονου ΣΟΧ 2/2016 (Ανακοινοποίηση στο Ορθό)