Πωλητήριο Βυζαντινού Μουσείου Ιωαννίνων

Βυζ/νό Μουσείο (Κάστρο) Ιωαννίνων
Ιωαννίνων
45221
26510-25989,39580