Αρχαιολογικό Μουσείο Κέας (Τζιάς)

Χώρα (Ιουλίς) Κέας
Κυκλάδων
84002
22880 22079